Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Nákup po telefonu

Tel. 733 736 346 | 733 736 349 | 222 716 141

Osobní odběr

Výběr ze 4 kamenných provozoven.

DOPRAVA ZDARMA

Již při objednávce nad 1 000 Kč!

Reklamační řád

Vytisknout

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího AV Retail, s. r . o., se sídlem Praha 10, Nučická 27/1764, PSČ 100 00, IČ: 256 92 755, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C 61703 dne 8. 9. 1998 (dále též jen „prodávající“) a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejní paragon - dále jen „záruční list“) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název a kód zboží, cena, množství, datum nákupu).

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem, kdy bylo zboží osobně převzato kupujícím nebo kdy bylo odesláno prostřednictvím přepravní služby kupujícímu, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

III. Záruční podmínky

V případě, že se v průběhu záruční doby nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Kupujícímu, který objednal zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího (www.nuz.cz) je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost balíku). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu.

IV. Uplatnění reklamace

Kupující může zboží reklamovat osobně v kamenné prodejně prodávajícího, ve které zboží zakoupil, v případě zboží zakoupeného přes e-shop prodávajícího (www.nuz.cz) lze zboží reklamovat v prodejně Vinohradské nožířství, Vinohradská 139, Praha 3, tel.: 733 736 349 nebo 222 716 141, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Při uplatnění reklamace kupující předloží prodávajícímu reklamované zboží včetně kompletního příslušenství a dokladu o zakoupení zboží (prodejního paragonu).

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat rovněž přepravní službou (jinak než na dobírku)na adresu prodejny Vinohradské nožířství, Vinohradská 139, Praha 3. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu (prodejního paragonu), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na výše uvedenou adresu prodávajícího.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení, u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Prodávající rovněž neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží; používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí běžnému použití; nepřiměřeným zacházením; zanedbáním péče o zboží, nebo pokud zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním; provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů; na zboží, které bylo upravováno zákazníkem (ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy; pokud zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

V. Vyřízení reklamace

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím, takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této dohodnuté lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky na kontakty, které uvedl již při nákupu.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 3. 2015 a je k dispozici v kamenných prodejnách prodávajícího a na www.nuz.cz.

Kategorie

DOPRAVA ZDARMA

Doprava ZDARMA na objednávky, které přesáhnou 1000Kč.
Více infromací získáte v Obchodních podmínkách v sekci Dodací podmínky
Obchodní podmínky

OSOBNÍ ODBĚR

Nemusíte čekat až zboží dorazí na Vaši adresu. Využijte OSOBNÍ ODBĚR ZDARMA na našich čtyřech provozovnách.
Naše obchody

Podpora

Přejeme si, aby se Vám u nás nakupovalo dobře. V případě dotazů nás kontaktujte.

Potřebujete poradit?

Copyright © 2021 Nuz.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno: Zkusto s.r.o.
TOPlist